نام نویسی

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

 

«تا ۹۶/۱۲/۳۰ در سایت ما رایگان عضو شوید»

هزینه ثبت نام بعد از تاریخ ۹۶/۱۲/۳۰ به شرح زیر خواهد بود:

۱ـ ثبت نام یک ماهه: ۱۰٫۰۰۰ تومان

۲ـ ثبت نام دو ماهه: ۱۵٫۰۰۰ تومان

۳ـ ثبت نام سه ماهه: ۲۰٫۰۰۰ تومان